STATUT
Fundacji im. Św. s. Faustyny

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja im. Św s. Faustyny zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 z późniejszymi zmianami, oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Mariusza Wajcherta zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 3903/2016 sporządzonym w dniu 29 grudnia 2016 r. przez notariusza – Romana Bartczaka w kancelarii notarialnej w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 19.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji są Borkowice.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

 1. Za podstawowy cel Fundacji ustanawia  się  pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych Kościoła katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju społeczeństwa polskiego.
 2. Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:
 • rozwój wiedzy i formacji religijnej, ewangelizacja dzieci młodzieży oraz dorosłych,
 • działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca na rzecz kultury narodowej i religijnej w zakresie filozofii, nauk społecznych i humanistycznych,
 • działalność formacyjną i edukacyjną, zwłaszcza upowszechnianie i wspieranie edukacji klasycznej,
 • wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką lub szczególne przywiązanie do dziedzictwa sakralnego i tradycji Kościoła,
 • promocję kościelnej sztuki użytkowej zgodnej z tradycją Kościoła,
 • ochronę i konserwację dawnych dzieł sztuki sakralnej oraz kościelnej sztuki użytkowej,
 • organizację i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami Fundacji,
 • organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, zbieżnej z celami Fundacji,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym, o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 • troska o wszechstronny rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem, ewangelizacja, organizacja wypoczynku,
 • działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • ochrona i promocja zdrowia, dbałość o środowisko naturalne,
 • organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz członków rodzin do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie,
 • współpraca z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz turystycznego i sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych.

§ 5

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (w tym domów seniora i klubów seniora, świetlic środowiskowych);
 • organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, poradni i punktów konsultacyjnych;
 • wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, książek, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów oraz materiałów instruktażowo-szkoleniowych, prowadzenie witryn internetowych, księgarni oraz bibliotek;
 • organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych i wystaw wraz z ich finansowaniem;
 • organizowanie wyjazdów turystycznych, pielgrzymek i wycieczek przyrodoznawczych;
 • organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne;
 • organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, również pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk (zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe);
 • organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie;
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych);
 • organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym, starszym , dzieciom i młodzieży;
 • organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji;
 • organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów,  konferencji,  pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji;
 • organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji;
 • pozyskiwanie sponsorów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • zorganizowanie i prowadzenie biura;
 • tłumaczenie dzieł związanych z działalnością Fundacji;
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością Fundacji;
 • produkcję, renowację i wypożyczanie szat i paramentów liturgicznych oraz wszelkich dzieł sztuki sakralnej;
 • projektowanie i dekorację wnętrz sakralnych;
 • organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych;
 • organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji;
 • organizowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, galerii;
 • współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 500 (pięćset) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1.000,- (jednego tysiąca) złotych.
§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) dochody z praw majątkowych, aktywów, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
i) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
j) pozyskiwanie dotacji rządowych i pozarządowych, w tym UE.

§ 10

 1. Nadwyżka przychodów uzyskiwanych przez fundację nad kosztami jest przeznaczana wyłącznie na statutową działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn zm.).
  Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 2. Z przychodów określonych w § 9 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w ust. 3 – wolą spadkodawców i zapisodawców.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

W Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej.
§ 13
 1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 14

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 15

Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji  Wyrobów i Usług:

 • wydawanie książek  (58.11.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),
 • introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
 • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
 • produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61Z),
 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z),
 • sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 • działalność związana z turystyką (PKD 63.30),
 • działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
 • opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z),
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4),
 • wychowanie przedszkolne (63.11.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (93.13.Z),
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
 • usługi rachunkowo-księgowe (69.20.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2),
 • pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
 • działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.20),
 • obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
 • obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3),
 • działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
 • reklama (PKD 74.40.Z),
 • działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).

§ 16

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie i rachunkowo wyodrębnionej.

§ 17

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalność pożytku publicznego.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Działalność dla prowadzenia, której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
 8. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 9. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania zakładem określa uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 18

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”;
  b) Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu „Radą”.
 2. Fundator, w czasie realizacji celów Fundacji, może powołać asystenta kościelnego, którym może być proboszcz parafii, przy której Fundacja prowadzi biuro, lub osoba konsekrowana wyznaczona przez proboszcza. W przypadku śmierci Fundatora asystenta kościelnego powołuje Rada Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. W wypadku Zarządu wieloosobowego, jedna osoba pełni funkcję Prezesa Zarządu, a pozostałe – funkcje wiceprezesów.
 3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu na czas nieokreślony.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator w skład pierwszego Zarządu powołuje Monikę Wajchert powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, oraz Roberta Wajcherta i Mariusza Wajcherta, powierzając im funkcje Członków Zarządu.
 5. Prezesem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku śmierci Fundatora Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  a) pisemnej rezygnacji,
  b) śmierci,
  c) odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji w wypadku określonym w ust. 8 poniżej.
 8. Fundator, a w razie jego śmierci Rada Fundacji, mogą w każdym czasie odwołać każdego z Członków Zarządu.
 9. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.
 10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 11. Wynagrodzenie członków zarządu określa Fundator, a w razie jego śmierci Rada Fundacji.
 12. Fundator zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  b) opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,
  c) opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,
  f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
  g) opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
  h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  i) uchwalanie zmian w statucie,
  j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji,
  k) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  l) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
  m) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
  n) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
  o) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  p) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

§ 21

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczo – kontrolnym, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Fundator powołuje Radę Fundacji w składzie 3 Członków na trzyletnią kadencję.
 3. Członek Rady Fundacji:
  a) nie może być członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Członek Rady Fundacji może otrzymywać, z tytułu pełnionej funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie ustalone przez Fundatora, nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Fundator, może odwołać członka Rady Fundacji w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) nienależytego wykonywania obowiązków.
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
 9. W razie śmierci Fundatora członków Rady Fundacji powołują i odwołują jego spadkobiercy działający łącznie.
 10. W skład pierwszej Rady Fundacji Fundator powołuje następujące osoby:
  a) Anna Krajewska (PESEL ukryty)
  b) Ewa Szczepańska (PESEL ukryty)
  c) Stanisława Stasiak (PESEL ukryty)

§ 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym nadzórnad działalnością Zarządu, a w szczególności:
  a) sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
  b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji
  c) badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem rachunkowości Fundacji.
 2. Przeprowadzanie innych działań  kontrolno-sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo, przy czym  w wypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy -zaciągnięcie zobowiązania, lub rozporządzenie mieniem o wartości przewyższającej kwotę 50 000 zł wymaga działania dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inna Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

§ 27

 1. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przekazany zostanie innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji.
 2. Wyboru innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji dokona i wskaże w uchwale Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Zmiany statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 29

W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje Rada Fundacji, za wyjątkiem przewidzianym w §22 ust. 9 niniejszego Statutu.

§ 30

 1. Fundator przyjął Statut 29.12.2016 roku.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja im. Św. s. Faustyny
95-081 Dłutów
Borkowice 26

[Podpis] Wajchert Mariusz

Nasza witryna używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz zablokować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub opuścić stronę. Więcej informacji w Polityce prywatności.